เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ

นโยบาย

ข้อตกลงสำหรับสมาชิก

นี่คือข้อตกลงสำหรับสมาชิกของแบบสำรวจ RAKUTEN INSIGHT SURVEYS ซึ่งเป็นกลุ่มการวิจัยการตลาดโดยมีบริษัท Rakuten Insight Global เป็นเจ้าของ (ในที่นี้ "Rakuten Insight" คือ "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เราขอเรียกร้องให้สมาชิกทั้งหมดอ่านข้อตกลงสำหรับสมาชิกอย่างระมัดระวังก่อนการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของแบบสำรวจ RAKUTEN INSIGHT SURVEYS หมายถึงคุณตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามด้านล่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้อย่างไรและข้อปฏิบัติของเราสำหรับความเป็นส่วนบุคคล กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่ https://member.insight.rakuten.co.th/policies?tab=privacy-policy ("นโยบายความเป็นส่วนบุคคล")

1. กฎเกณฑ์ทั่วไป

 1. วัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์เหล่านี้ ("ข้อตกลงสำหรับสมาชิก") คือการกำหนดสิทธิและภาระผูกพันในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท Rakuten Insight Global Inc. ("Rakuten Insight") และสมาชิกที่ได้รับอนุญาตจาก Rakuten Insight ในฐานะผู้ลงทะเบียนตอบการสำรวจออนไลน์ ("สมาชิก") ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 2 ต่อจากนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ("ธุรกิจ") ที่ดำเนินการโดย Rakuten Insight
 2. ธุรกิจที่ดำเนินการโดย Rakuten Insight หรือลูกค้าของบุคคลที่สาม ("ลูกค้า") สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการให้แก่บุคคลที่สาม เช่น บริษัทและองค์กร โดยการจัดให้มีความคิดเห็นของลูกค้า และกิจกรรมซึ่งมาจากการเก็บข้อมูลผ่านเว็บเพจสำหรับการสำรวจการวิจัยการตลาด ("การสำรวจ") บนเว็บไซต์ของ Rakuten Insight หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยลูกค้า ("เว็บไซต์ของลูกค้า") สมาชิกแต่ละคนจะต้องให้ตอบแบบสำรวจที่ให้ และข้อมูลจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดย Rakuten Insight หรือลูกค้า (รวบรวมโดย "Rakuten Insight Services")
 3. Rakuten Insight ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงสำหรับสมาชิกและกฎเกณฑ์และระเบียบใด ๆ ที่บรรจุไว้ในนี้ได้ตลอดเวลา ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนนั้นถูกกำหนดโดยกฎหมาย (ซึ่งจะต้องมีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของสมาชิกส่วนใดส่วนหนี่ง) Rakuten Insight จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม ("ช่วงเวลาการแจ้ง") สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น และ/หรือการปรับเปลี่ยน ("การปรับเปลี่ยน") (โดยผ่านทางอีเมล/โดยการแจ้งผ่านเว็บไซต์) และการปรับเปลี่ยนนั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง
 4. ถ้าสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนของข้อตกลงสำหรับสมาชิก สมาชิกไม่จำเป็นต้องใช้บริการของ Rakuten Insight Services อีกต่อไป ซึ่งสมาชิกนั้นควรจะยกเลิกข้อตกลงของสมาชิกโดยผ่านอีเมลในระหว่างช่วงเวลาการแจ้ง

กลับสู่ด้านบน

2. กฎเกณฑ์ทั่วไป

 1. สมาชิกต้องมีอายุ 16 ปีหรืออายุมากกว่านั้น มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และต้องลงทะเบียนครบถ้วนตามขั้นตอน และต้องได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกโดย Rakuten Insight ผู้เยาว์ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนลงทะเบียน
 2. ถ้า Rakuten Insight ได้ตัดสินอย่างมีเหตุผลว่าสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับสมาชิกหรือพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมในการยอมรับให้อยู่ในฐานะสมาชิกส่วนบุคคล Rakuten Insight อาจจะยกเลิกหรือยุติการลงทะเบียนของสมาชิกได้ตลอดเวลา
 3. หากสมาชิกไม่เข้าร่วมทำสำรวจเป็นระยะเวลานาน (ตามที่ Rakuten Insight กำหนด) Rakuten Insight อาจยุติการเชิญสมาชิกให้เข้าร่วมในการทำสำรวจ

กลับสู่ด้านบน

3. การบริหารจัดการที่อยู่อีเมลและพาสเวิร์ด

 1. ภายหลังการลงทะเบียนของสมาชิก สมาชิกต้องใช้ที่อยู่อีเมลและพาสเวิร์ดที่ระบุไว้เพื่อใช้ในการสำรวจใด ๆ
 2. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบสำหรับการบริหารจัดการ การใช้และการเก็บความลับของที่อยู่อีเมลและพาสเวิร์ด ที่ออกให้แก่สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว
 3. สมาชิกจะต้องไม่อนุญาตหรือมอบหมาย ให้ยืมหรือเปิดเผยหมายเลขประจำตัวที่ระบุไว้ให้หรือพาสเวิร์ดให้แก่บุคคลที่สาม
 4. Rakuten Insight จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความละเลยของสมาชิกในการใช้อีเมลและพาสเวิร์ด หรือโดยบุคคลที่สาม

กลับสู่ด้านบน

4. ข้อมูล

 1. ระหว่างช่วงเวลาของสมาชิกภาพ ข้อมูลรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลและการโต้ตอบสำหรับการสำรวจจะมอบให้แก่ Rakuten Insight ("ข้อมูล") โดยสมาชิก
 2. ถ้าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ที่มีอยู่ในข้อมูลใด ๆ รวมถึงที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย ณ ที่นี้ สมาชิกจะมอบหมายให้ Rakuten Insight ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์นั้นทั้งหมด (รวมถึง สิทธิ์ในการผลิตซ้ำสำหรับสื่อใด ๆ รวมถึงการตีพิมพ์ และสื่อดิจิทัล และแสดงสื่อต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล) และสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สำหรับข้อมูลที่ส่งมอบให้แก่ Rakuten Insight พร้อมกรรมสิทธิ์ทั้งหมด Rakuten Insight อาจจะทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาของข้อมูลได้อย่างอิสระ สมาชิกจะไม่ใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับลิขสิทธิ์ที่มีต่อ Rakuten Insight หรือบุคคลที่สามใด ๆ และตามการอนุญาตของกฎหมายที่บังคับใช้ที่จะขอยกเว้นหรือจัดการการยกเว้นสิทธิ์ทางศีลธรรมสำหรับข้อมูล
 3. ในช่วงเวลาใด ๆ สมาชิกจะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลอื่นใดแก่ Rakuten Insight
 4. เพื่อให้เกิดความถูกต้องและให้ได้คุณภาพของข้อมูล Rakuten Insight อาจจะติดต่อกับสมาชิกโดยผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล และ/หรือการสื่อสารอื่นใดที่สมาชิกแจ้งไว้แก่ Rakuten Insight เพื่อยืนยันถึงสถานะของสมาชิก และ/หรือความถูกต้องของข้อมูลและตามความยินยอมของสมาชิกเพื่อการติดต่อ

กลับสู่ด้านบน

5. การกระทำที่เป็นข้อห้าม

สมาชิกตกลงว่าจะใช้การบริการของเราภายใต้กฎหมายและต้องป้องกันจากการกระทำอื่นใด

 1. ที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ระเบียบ หรือข้อบัญญัติ หรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย
 2. การก่อกวน การละเมิด ที่ทำให้เกิดการรบกวนหรือมุ่งเน้นบุคคลสำหรับเรื่องชาติพันธุ์ ศาสนาหรือเพศ
 3. การฝ่าฝืนเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาของ Rakuten Insight สมาชิกอื่นใด ๆ หรือบุคคลที่สาม
 4. การทำลายชื่อเสียงของสมาชิกอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม
 5. ทำให้สมาชิกอื่น หรือบุคคลที่สามเสียประโยชน์
 6. ประกอบด้วยการรณรงค์หาเสียงหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน หรือการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งสาธารณะหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้
 7. รบกวนหรือขัดขวางการทำงานของ Rakuten Insight หรือเว็บไซต์
 8. ส่งผลในการทำให้เกิดการลงทะเบียนที่ผิดหรือการฉ้อฉลหรือทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนแก่ Rakuten Insight
 9. ส่งผลให้การลงทะเบียนสมาชิกภาพซ้ำซ้อนสำหรับ และ/หรือของบุคคลเดียวกัน
 10. ผลการลงทะเบียนใดใดที่มีการลงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอมแปลงหรือทุจริต
 11. การเปิดเผยหรือการประกาศเนื้อหาของการสำรวจให้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงการตีพิมพ์ในกระดานข่าวหรือเว็บไซต์) โดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rakuten Insight หรือลูกค้า
 12. การเปิดเผยหรือการประกาศเนื้อหาของการสำรวจให้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงการตีพิมพ์ในกระดานข่าวหรือเว็บไซต์) โดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rakuten Insight หรือลูกค้า
 13. การใช้เว็บไซต์อย่างผิดกฎหมายสำหรับเพื่อการทำกำไร
 14. Rakuten Insight ถือว่าเป็นการกระทำเหล่านี้ไม่เหมาะสม
Rakuten Insight สงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการใด ๆ รวมถึงโดยปราศจากข้อจำกัด โดยอ้างถึงกฎหมายที่บังคับใช้ สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

กลับสู่ด้านบน

6. วิธีในการสื่อสารระหว่างสมาชิกและ Rakuten Insight

 1. สมาชิกจะใช้ที่อยู่อีเมลล่าสุดที่ส่งให้แก่ Rakuten Insight เมื่อใช้ในการส่งถึง Rakuten Insight และรับอีเมลจาก Rakuten Insight
 2. สมาชิกจะตอบอีเมลใด ๆ หรือสื่อสารอื่นใด ๆ ที่ส่งจาก Rakuten Insight ตามที่ Rakuten Insight ระบุไว้
 3. Rakuten Insight จะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจาก
  1. การไม่นำส่ง / การตอบรับการติดต่อสื่อสารใด ๆ ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือรูปแบบอื่นใดของการสื่อสารโดย Rakuten Insight และจาก Rakuten Insight
  2. การสื่อสารระหว่างสมาชิกและ Rakuten Insight ที่ไม่ได้มีการระบุไว้โดย Rakuten Insight หรือ
  3. มีเนื้อหาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของการสื่อสารใด ๆ ที่ส่งโดยสมาชิก

กลับสู่ด้านบน

7. รางวัลสำหรับการตอบสนอง

 1. รางวัลสำหรับการตอบสนองต่อแบบสำรวจ Rakuten Insight อาจจะจัดให้สมาชิกได้แต้ม (ในที่นี้เรียกว่า "คะแนนสะสม") ที่ต่อมาอาจจะแลกเป็นของรางวัลฟรี จำนวนของคะแนนสะสมที่สมาชิกสามารถสะสมได้โดยผ่านการสำรวจนั้นขึ้นกับ Rakuten Insight แต่เพียงผู้เดียว
 2. Rakuten Insight จะตัดสินในเรื่องรางวัลฟรีที่ระบุไว้ในข้อความที่ 1 ของหมวดที่ 7 และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรางวัลฟรีที่ให้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Rakuten Insight จะตัดสินเรื่องวิธีของเงื่อนไขของรางวัลฟรีและช่วงเวลาในการส่งเสริมเฉพาะเจาะจงสำหรับรางวัลฟรีที่มีอยู่สำหรับการสำรวจแต่ละครั้งและจะแจ้งให้สมาชิกทราบในขณะเดียวกัน
 3. ถ้าสมาชิกที่ได้รับคะแนนสะสม ได้ถอนจากการเป็นสมาชิกภาพตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหมวดที่ 8 ตามนี้นั้น คะแนนสะสมที่ให้กับสมาชิกดังกล่าวนั้นจะถูกเรียกคืน เว้นแต่ Rakuten Insight มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เพิ่มเติม ถ้าสมาชิกภาพของสมาชิกได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหมวดที่ 9 ตามนี้นั้น คะแนนสะสมทั้งหมดของสมาชิกนั้นจะถูกยกเลิกเช่นกัน
 4. Rakuten Insight จะจัดส่งของรางวัลฟรีจากการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมให้แก่ที่อยู่ที่แจ้งไว้ของสมาชิก ที่อยู่อีเมลหรือบัญชีของสมาชิกสำหรับการบริการโดยบุคคลที่สาม (เช่น PayPal) ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับ Rakuten Insight ถ้าของรางวัลฟรีดังกล่าวไม่ได้จัดส่งเนื่องจากข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของข้อมูลการลงทะเบียน Rakuten Insight จะไม่จัดส่งหรือจะไม่ออกของรางวัลฟรีซ้ำ หรือออกคะแนนสะสมให้แก่สมาชิกอีกครั้ง
 5. ถ้าของรางวัลฟรีไม่ได้นำส่งให้แก่สมาชิกในเวลาที่เหมาะสมโดยนับจากวันที่มีการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม ("คำร้องขอ") สมาชิกต้องแจ้งให้ Rakuten Insight ทราบทันทีที่ https://member.insight.rakuten.co.th/help/inquiry ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้แจ้งเรื่องการไม่ได้รับของรางวัลฟรีภายในเก้าสิบ (90) วัน นับจากคำร้องขอ Rakuten Insight จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ได้จัดส่ง แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อบกพร่องและความผิดของข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยสมาชิก
 6. Rakuten Insight จะไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดของการดำเนินการที่เป็นผลจากความไม่ถูกต้องหรือความไม่เที่ยงตรงของข้อมูลบัญชีที่ลงทะเบียนหรือที่อยู่ที่ระบุไว้สำหรับการจัดส่งรางวัลฟรี
 7. Rakuten Insight สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับคะแนนสะสมถ้าเรามีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าข้อมูลที่สมาชิกให้นั้นเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือสมาชิกกระทำการอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ข้างต้น
 8. Rakuten Insight ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ริบคะแนน หากสมาชิกไม่ลงชื่อเข้าใช้เป็นระยะเวลา 365 วันขึ้นไป

กลับสู่ด้านบน

8. การถอนสมาชิกภาพ

 1. ถ้าสมาชิกจะถอนตนจากสมาชิกภาพโดยการแจ้งให้ Rakuten Insight ตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย Rakuten Insight สมาชิกภาพจะถูกถอนทันทีเมื่อ Rakuten Insight ได้เสร็จสิ้นกระบวนการถอนสมาชิกภาพ
 2. ถ้าจำนวนคะแนนสะสมได้สะสมจนถึงเกณฑ์การแลกในช่วงเวลาที่มีการถอนสมาชิกภาพ สมาชิกจะต้องแลกคะแนนสะสมก่อนการถอนสมาชิกภาพ ถ้าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คะแนนสะสมเหล่านั้นจะถูกริบคืน และ Rakuten Insight จะไม่ดำเนินการใด ๆ เช่น คำร้องขอแลกเปลี่ยน การตอบข้อสงสัย และอื่น ๆ ภายหลังจากการถอนสมาชิกภาพ

กลับสู่ด้านบน

9. การยกเลิกสมาชิกภาพ

 1. Rakuten Insight อาจจะยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก ถ้าสมาชิกมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้
  1. การผิดเงื่อนไขอื่นใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 5 ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
  2. การผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับสมาชิก
 2. ในเหตุการณ์ที่มีการยกเลิกสมาชิกภาพภายใต้หมวดที่ 9 Rakuten Insight จะแจ้งให้ทราบถึงการยกเลิก ทันทีสมาชิกภาพของสมาชิกนั้นถูกยกเลิก สมาชิกจะไม่ได้รับสิทธิสำหรับผลประโยชน์ใด ๆ ตามข้อตกลงสำหรับสมาชิก

กลับสู่ด้านบน

10. ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้ Rakuten Insight จะเข้าสู่กระบวนการตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคล (https://member.insight.rakuten.co.th/policies?tab=privacy-policy) และกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ เมื่อเป็นสมาชิกและใช้เว็บไซต์ สมาชิกตกลงว่า Rakuten Insight จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้แก่ Rakuten Insight ตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลและยินยอมให้มีการเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกควรอ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนบุคคลก่อนที่จะจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Rakuten Insight สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดผ่านเว็บไซต์ของลูกค้า Rakuten Insight ร้องขอให้ลูกค้าอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์ของลูกค้าที่สัมพันธ์กัน
 2. เมื่อตอบสนองต่อแบบสำรวจบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยลูกค้า Rakuten Insight จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่สมาชิก เนื่องจากตัวสมาชิก/การส่งข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสมาชิกไปยังเว็บไซต์ของลูกค้า

กลับสู่ด้านบน

11. การหยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราวหรือความไม่ต่อเนื่องของธุรกิจ

Rakuten Insight อาจจะใช้ดุลยพินิจในเวลาใดก็ตามที่หยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ Rakuten Insight จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อสมาชิก เนื่องจากการหยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราวหรือความไม่ต่อเนื่องของธุรกิจของ Rakuten Insight

กลับสู่ด้านบน

12. อื่น ๆ

สำหรับวัตถุประสงค์ของหมวดที่ 12 สมาชิกและ Rakuten Insight นั้นสามารถอ้างถึงในฐานะ "คู่สัญญา" หรือ

 1. การใช้สิทธิ์
  คู่สัญญาอาจจะใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือการแก้ไขอย่างมีดุลยพินิจและการใช้สิทธิ์อื่นๆ อำนาจหรือการแก้ไข แยกหรือใช้พร้อมกัน การใช้สิทธิ์ อำนาจหรือการแก้ไขหรือเพียงบางส่วนโดยคู่สัญญาไม่เป็นการป้องกันการใช้สิทธิ์อื่นใด ๆ อำนาจหรือการแก้ไขในภายหน้า คู่สัญญาที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ อำนาจหรือการแก้ไข หรือล่าช้าในการใช้สิทธิ์ อำนาจหรือการแก้ไข ไม่เป็นการป้องกันในการใช้สิทธิ์นั้น
 2. การเป็นโมฆะบางส่วน
  ถ้าเงื่อนไขใดหรืออื่นใด ๆ หรือบางส่วนของข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ควรเป็นหรือเป็นโมฆียะหรือไม่สามารถบังคับใช้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ส่งผลหรือทำให้ความถูกต้องด้อยลงหรือบังคับใช้ในเงื่อนไขของส่วนที่เหลือในข้อตกลงนี้
 3. การแก้ไขเพิ่มเติม
  สิทธิ์ อำนาจ และการแก้ไขที่จัดให้ตามข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ ได้รวมถึง แต่ไม่จำกัดโดยสิทธิ์ อำนาจหรือการแก้ไขที่กำหนดโดยกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้
 4. การรับประกันต่อไป
  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าด้วยค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายเมื่อมีการเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่าย เพื่อดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มีผลต่อข้อตกลงนี้และการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ (รวมถึงการดำเนินการเอกสาร) และใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อให้บุคคลที่สามดำเนินการในทำนองเดียวกัน
 5. ผลผูกพัน
  ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้จะมีผลผูกพันและทำให้แน่ใจว่าเพื่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและการอนุญาตให้มีการมอบหมาย ตัวแทนส่วนบุคคลและผู้ได้รับมรดกตามที่ได้ระบุไว้
 6. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
  ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้และการดำเนินการตามข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้กฎหมายนี้ไม่ได้ขัดขวางสมาชิกมิให้ใช้สิทธิทางกฎหมายจากเขตอำนาจศาลของตนที่อาจบังคับใช้ได้
  โดยขึ้นกับสิทธิ์ของสมาชิกที่บังคับใช้ได้ โดยแต่ละคู่สัญญาจะไม่สามารถเรียกคืนสิทธิ์ได้และไม่มีเงื่อนไขในการส่งมอบให้แก่ศาลเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  สำหรับการตัดสินเรื่องข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ หรือการดำเนินการตามข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งการดำเนินการที่นำเข้าสู่กระบวนการทางศาล เพื่อเรียกร้องว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลเหล่านั้น
 7. ความรับผิดตามกฎหมาย
  ข้อตกลงของสัญญาไม่ได้จำกัดหรือไม่รวมความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บของบุคคลหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปล่อยปละละเลยสำหรับการหลอกลวงหรือการฉ้อฉลเนื่องจากการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือที่มีการจำกัดสิทธิใด หรือข้อยกเว้นที่ไม่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมาย

กลับสู่ด้านบน
อัพเดตล่าสุด: 24/04/2022